zavřít

HOLIDAY CHECK AG –Pravidla a podmínky užívání webových stránek

V následujícím textu jsou upraveny pravidla a podmínky užívání webových stránek www.holidaycheck.com („ Webové stránky“).

Tato pravidla a podmínky užívání platí pro jakékoli užívání Webových stránek, včetně prohledávání a vkládání hodnocení hotelů/dovolených, fotografií, pořízených turisty/cestovateli, videí z cest, diskusních příspěvků a jiných uveřejnění na Webových stránkách.

I. Obsah online služeb

HolidayCheck AG, se sídlem na adrese Bahnweg 8, 8598 Bottighofen, Švýcarsko („my“, „nás“, „naše“), řídí a provozuje Webové stránky.

Společnost HOlidayCheck AG dále řídí webové stránky www.holidaycheck.de, www.holidaycheck.at, www.holidaycheck.ch, www.holidaycheck.com, www.holidaycheck.co.uk, www.holidaycheck.fr, www.holidaycheck.es, www.holidaycheck.it, www.holidaycheck.nl, www.holidaycheck.pl, www.holidaycheck.cz, www.holidaycheck.ru, www.openholidayguide.de, www.urlaubsbilder-online.de, www.hotelbewertungen.de, www.hotelkritiken.com, www.urlaub.com.

Ačkoliv HolidayCheck AG činí opatření, aby měla pro všechny své webové stránky jednotné podmínky užívání, vzhledem k rozdílnosti místních právních předpisů to není vždy možné. Buďte si proto prosím vědomi, že jiné webové stránky mohou mít jiné podmínky užívání a tak vždy zkontrolujte tyto podmínky před počátkem užívání daných webových stránek.

Tyto Webové stránky obsahují různé informace v písemné, obrazové a zvukové podobě. Především jsou uveřejňovány zprávy z dovolených a cest a fotografie od turistů, cestovatelů a hotelových hostů. Webové stránky také obsahují videoklipy pořízené turisty a cestovateli, stejně jako příspěvky provozovatelů hotelů ve formě fotografií a hotelových novinek.

Každý uživatel může na Webových stránkách získat zdarma informaci a může se také podílet vložením hodnocení některého hotelu, nebo nahráním/dodáním fotografií z dovolených resp. videí z dovolených a/nebo napsáním příspěvku do diskusního fóra („Obsah“).

Navíc existuje možnost využít speciálních nabídek a reservací různého ubytování a cestování. Takové nabídky a služby jsou vždy předmětem zvláštních pravidel a podmínek. Pro kopii našich pravidel a podmínek koupě, jděte na konec stránek.

II. Povinnosti uživatele

1. Všeobecné podmínky

Užitím těchto webových stránek souhlasíte s tím, že je vám minimálně 14 let. Prosím, uvědomte si, že pro učinění objednávky nebo pro vložení Obsahu na Webové stránky vám musí být minimálně 18let.

Nebudete o sobě, nebo jiných osobách uvádět nepravdivé údaje, nebo údaje, které by mohly být mylně chápány. Zejména se nebudete přihlašovat pod falešnou identitou. To neplatí pro interaktivní fóra, v nichž doporučujeme použít pseudonym, abyste chránili své soukromí.

Podmínkou vašeho užívání těchto Webových stránek je, že nebudete vkládat žádný obsah, který:

Prosím, buďte si vědomi, že HolidayCheck AG needituje, ani nekontroluje obsahy, umístěné nebo distribuované na Webových stránkách. Nicméně, v případě, že uživatel poruší jakékoli výše uvedené omezení, nebo následující podmínky, týkající se umisťování nebo nahrávání Obsahu (zejména, pokud jde o hodnocení dovolených a hotelů), vyhrazuje si Holidaycheck AG právo odstranit, změnit nebo doplnit obsah, bez předchozího nebo následného sdělení a bez vysvětlení a uvedení důvodu. Zejména si prosím uvědomte, že se budeme snažit odstranit protiprávní obsah hned, jakmile jej objevíme. Také si vyhrazujeme právo buď dočasně, nebo trvale přerušit vaše užívání Webových stránek, jestliže jste porušili tato pravidla a podmínky užívání.

2. Poskytnutí práv

Umístěním, nebo nahráním Obsahu na tyto Webové stránky, souhlasíte, že máte plná práva a zmocnění tak učinit a že jste získali všechny souhlasy a svolení od třetích osob, pokud je to třeba. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že Vámi vložený Obsah není důvěrný a nemá majetkovou povahu. Tímto udělujete HolidayCheck AG a jejím spřízněným osobám bezplatné, neodvolatelné, trvalé, převoditelné, plně schopné sublicence, a celosvětově platné právo užívání Vašeho Obsahu, v každé formě a ve veškerých médiích, která jsou známa, nebo budou existovat v budoucnu (zejména tištěných, internetu (včetně jiných internetových stránek HolidayCheck AG), televizi, mobilní telekomunikační sítě). Toto zahrnuje zejména právo k rozmnožování, šíření, změně, překladu, vytvoření odvozeného díla, zveřejnění a veřejného zpřístupnění Obsahu.

Dovolujete nám užít vaše jméno, které nám poskytnete, vedle jakéhokoli Obsahu, který předložíte a potvrzujete, že HolidayCheck AG si může podle svého uvážení vybrat, zda připojí Vaše jméno k Vašim poznámkám nebo hodnocení. Souhlasíte s tím, že Obsah může být přemístěn do jiné části Webových stránek, a že obrázky mohou být komprimovány pro zajištění lepší jasnosti a lepšího vizuálního uspořádání.

Poskytujete také HolidayCheck právo Vám zaslat upozornění o nových akcích a produktech (max. 4x ročně).

Poskytujete HolidayCheck právo podat žalobu na jakoukoli osobu, nebo entitu, která poruší Vaše, nebo naše práva k Obsahu porušením těchto podmínek užívání. Prosím uvědomte si, že jestliže porušíte jednu nebo více podmínek užívání budete nás muset odškodnit v plné míře za jakýkoli nárok, uplatněný třetí stranou.

3. Další zvláštní podmínky pro umísťování, předávání nebo nahrávání hodnocení hotelů/zpráv z dovolených/fotografií/ videí/hodnocení lodí

Každý pokus o narušení, zničení, omezení, nebo jiné negativní ovlivnění, nebo změny zamýšleného fungování Webových stránek je zakázán. Zejména je zakázáno obejít (nebo se pokoušet obejít) zabezpečovací funkce nebo provádět změny na počítačových systémech, serverech, routerech, nebo na jiných na internet napojených zařízeních, nebo si k nim opatřit neoprávněný přístup, nebo rušit funkci jakýchkoli našich systémů a zařízení.

Dále se zavazujete:

4. Další zvláštní pravidla a podmínky použití kontaktních fór a využití možnosti posílání zpráv přes soukromý doručovací systém

Zavazujete se, že v případě navázání kontaktu s námi a se třetími stranami za použití Webových stránek, jejích soukromého doručovacího systému zpráv /nebo kontaktních fór, nebudete psát, nebo odesílat žádný obsah, který:

HolidayCheck AG si vyhrazuje právo dočasně nebo trvale zakázat jakémukoli uživateli, který poruší tyto podmínky, nebo jinou část těchto pravidel a podmínek

5. Přístup pro hoteliéry a nahrávání fotografií hoteliérem

Odpovědný pracovník hotelu může vložit novinky, psát upozornění týkající se jeho hotelu, nebo nahrávat obrázky hotelu a nabízet je k dispozici uživatelům HolidayCheck. Tímto způsobem by měli zainteresovaní cestovatelé obdržet kromě hodnocení hotelů i další důležité informace navíc. Tato služba je bezplatná.

6. Přístup a podmínky pro Partnery Karet

Ve spolupráci s místními podnikateli v některých zemích („Partneři Karet“) poskytuje HolidayCheck AG tak zvané služby „Karty HolidayCheck“ , kterými Partneři Karet nabízejí diskonty, snížení cen a extra služby držitelům Karty HolidayCheck („Extras“).

Partneři Karet se mohou v odpovídající sekci Webové stránky zaregistrovat a sdělit HolidayCheck AG všechny nezbytné informace o jejich Extras.

Partneři Karet jsou odpovědni za legálnost a platnost jejich Extras, jakož i za dodržení podmínek takových Extras. Partneři Karet odškodní HolidayCheck AG a budou ji udržovat beze škody proti nárokům třetích stran, uplatněných z tohoto důvodu.

Extras mohou být uvedeny v němčině, angličtině nebo španělštině. HolidayCheck AG může přeložit Extras do němčiny nebo jiného jazyka a změnit Extras před tím, než budou zveřejněny na Webových stránkách nebo na jiných webových stránkách Holidaycheck AG.

Jakmile jsou Extras online, bude Partner Karet vyrozuměn e-mailem. Partner Karet musí poté provést konečnou kontrolu textu, který bude zveřejněn a o jakékoli nesprávnosti podá HolidayCheck AG zprávu, zejména pokud jde o nesprávnost překladu Extras. Jestliže Partner Karet oznámení o chybě neučiní, je odpovědný za jakoukoli škodu, vzniklou v důsledku tohoto opomenutí.

Budeme zveřejňovat jen Extras, které obsahují minimálně 10% snížení ceny, popřípadě služby ve stejné hodnotě zákazníkům s Kartou HolidayCheck.

HolidayCheck Karta je vystavena na jméno a číslo zákazníka. Karta je přenosná a může být použita i jinými osobami než je majitel Karty. Poskytnutím Extra se Partner Karet zavazuje poskytnout Extras každému držiteli Karty HolidayCheck Advantage. Extras musí zůstat v platnosti po dobu 30 dnů. Po 30 dnech mohou být Extra staženy,nebo změněny.

HolidayCheck AG si vyhrazuje právo dotazovat se Partnerů Karet na důvod, pokud držiteli Karty HolidayCheck nebyly Extra poskytnuty. V případě zásadních stížností uživatelů je Partner Karet povinen předložit důkaz, že zvýhodnění poskytuje. HolidayCheck AG si vyhrazuje právo odstranit dočasně nebo trvale Partnera Karet z Webové stránky v případě opakovaného nedodržení Extras, kterou uživatelům slíbil. Kromě toho si HolidayCheck AG vyhrazuje právo omezit nebo ukončit Extra, či ukončit spojení Partnera Karet s programem výhod z jakéhokoli důvodu, za dodržení 30-denní lhůty..

III. Věci, které je třeba mít na zřeteli při prohlížení Obsahu

Hodnocení hotelů, zprávy, hodnocení lodí, fotografie z dovolených, fotografie hotelů, videa z hotelů a podobný Obsah, který je dostupný na Webové stránce, pocházejí od třetích osob. Uváděné zprávy a hodnocení dodané uživateli vyjadřují názor dotyčných třetích osob, uživatelů. Takové zprávy a zejména fotografie a videa jsou momentální snímky. Pokud od doby umístění, předání nebo nahrání Obsahu uběhl určitý čas, mělo by být bráno v úvahu, že se možná okolnosti, hotel a resort atd.  mohly změnit. Kvalita hodnocení hotelu nebo resortu také může záviset na množství zpráv a hodnocení, které bylo k dispozici. Jeden jediný obrázek, nebo hodnocení, obvykle nemůže být schopno poskytnout plnohodnotný dojem o situaci a může pouze představovat například malé části hotelu nebo okolí.

Kromě toho obsah zprávy, nebo hodnocení se také může měnit v závislosti na věku příslušné osoby, jejího zájmu a účelu její návštěvy (relaxace, sport, noční život, dobrodružná dovolená, pracovní cesta) a také na tom, jestli cestovala sama, ve skupině či v páru. Tak jako skupina mladých lidí může neocenit hotel, který je vstřícný k rodinnému způsobu dovolené, nebo je v klidné oblasti, tak se obchodnímu cestujícímu nemusí líbit, jestliže je v hotelu příliš zábavy pro hosty.

Rovněž může být významná národnost cestovatele, počet jeho předchozích zkušeností z dovolených a cest do různých zemí. Mělo být vzato v úvahu, že každý cestovatel může mít různé představy o tom, co je to dobrý servis, čistota a útulnost, kvalita jídla a přátelskost personálu.

Pamatujte také, že v některých kulturně rozdílných zemích mají často hotely a resorty rozdílné standardy, než jsou například evropské.

PROSÍME, BUĎTE SI VĚDOMI, ŽE POSKYTNUTÍM INFORMACE O URČITÉ DESTINACI VÁM NENAZNAČUJEME, ŽE CESTA DO TAKOVÝCH MÍST JE DOPORUČENÍHODNÁ, NEBO BEZ RIZIKA. NEJSME ODPOVĚDNI ZA ŠKODU, NEBO ZTRÁTU, KTERÁ MŮŽE VZNIKNOUT Z VAŠEHO ROZHODNUTÍ CESTOVAT DO TAKOVÉ DESTINACE.

IV. Odpovědnost a odmítnutí

HolidayCheck AG nepřebírá žádné záruky, nebo ručení za úplnost, správnost, přesnost, nebo kvalitu žádného Obsahu. Toto odmítnutí platí také pro cestovní katalogy („travel-checklist“) a „Newsletter“.

Na tomto základě doporučujeme, abyste se spojili s takovými úřady, velvyslanectvími, turistickými informačními kancelářemi a dalšími institucemi, které mohou napomoci ověřit spránost Obsahu. Toto byste měli zejména učinit, pokud jde o zdraví, jako například zdravotní osvědčení a očkování a dále pro otázky, týkající se pasů a víz.

Obsahy, týkající se cestovních služeb, cen a daní byly společnosti HolidayCheck AG dány k dispozici příslušnými cestovními kancelářemi a/nebo spojenými poskytovateli služeb. V důsledku toho tedy HolidayCheck AG nemůže zaručit správnost, úplnost, přesnost, nebo kvalitu takového Obsahu.

Kromě toho upozorňujeme, že Obsah uživatele představuje názor jednotlivce a nepředstavuje žádné prohlášení, hodnocení nebo doporučení od HolidayCheck AG.

Tím, že užíváte Webovou stránku a její obsah, souhlasíte s tím, že je užíváte na Vaše vlastní riziko.

Ačkoliv HolidayCheck AG nenese žádnou odpovědnost za chyby, které jste učinili Vy, nebo cestovní agentury při rezervaci, učiníme vše, co budeme moci, abychom pomohli. Jakmile se dozvíte o nějakém problému, prosím kontaktujte nás co možná nejrychleji na: community@holidaycheck.cz.

HolidayCheck AG také nezaručuje nepřetržitou dosažitelnost jakéhokoli obsahu a užívání Webových stránek jako takových. HolidayCheck AG si výslovně vyhrazuje právo zablokovat, změnit, doplnit a/nebo vymazat celé tyto Webové stránky, nebo jejich části, nebo jiné své webové stránky, dočasně či trvale.

Jste sami odpovědni za to, že si zajistíte potřebné IT vybavení pro užívání Webových stránek. Tyto Webové stránky jsou optimalizovány pro Mozilla Firefox, Internet Explorer verze 05.

HolidayCheck AG nemůže být odpovědná, ani nemůže zaručit, že tyto Webové stránky jsou bez virů, červů, trojských koní či jiných zákeřných kódů, které mohou mít destruktivní, poškozující, ničivý nebo jiný negativní účinek.

Je Vaší odpovědností si zajistit dostatečnou ochranu vašeho PC proti virům.

NIC V TĚCHTO PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ NEOMEZUJE, NEBO NEVYLUČUJE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ZA: PORUŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁV; PODVOD NEBO ÚMYSLNÉ ZKRESLENÍ ÚDAJŮ; ZRAŇENÍ, NEBO SMRT V DŮSLEDKU NAŠÍ NEDBALOSTI; NEBO JINOU ZÁLEŽITOST, U NÍŽ BY BYLO PROTIPRÁVNÍ VYLOUČENÍ NEBO SNAHA O VYLOUČENÍ NAŠÍ ODPOVĚDNOSTI.

V. Ochranné známky, duševní vlastnictví, autorské právo

Jsme vlastníkem nebo majitelem licence pokud jde o veškerá práva duševního vlastnictví (autorská práva, ochranné známky, patenty, užitné vzory) na našich Webových stránkách a obsahu tam publikovaných. Jakýkoli obsah zveřejněný na Webových stránkách (např. software, produkty, ochranné známky jako loga, atd., informace, zprávy, obrázky, a grafika), je chráněn národním a mezinárodním právem a smlouvami. Je zakázán jakýkoli způsob kopírování, rozmnožování, šíření, komerčního využití, změny, doplnění a/ nebo smazání, včetně sloučení jakýchkoli obsahů do jiných externích webových stránek například prostřednictvím interlinků, deeplinků nebo frames.

Jakýkoli uživatel může požádat o právo použít obsah původem od HolidayCheck Sytím, že nás bude kontaktovat na community@holidaycheck.cz. Pro více informací prosím čtěte podrobnosti na programu našeho zvláštního partnera na www.openholidayguide.net.

Je dovoleno si pořídit jednu kopii obsahu pro soukromé, nekomerční užití, za předpokladu, že zůstane identifikovatelný zdroj, například uvedením odkazu.

Není dovoleno používat na Webové stránce jakékoli metody vytěžování údajů, automatické metody (roboty), metody stírání (scraping) nebo podobné metody shromažďování dat, nebo jejich extrahování.

Máte-li podezření, že jakýkoli obsah dostupný na webové stránce porušuje vaše práva duševního vlastnictví nebo jiná průmyslová práva prosím, kontaktujte nás co nejdříve e-mailem na: community@holidaycheck.cz. Budeme se snažit váš problém vyřešit, jak nerychleji to bude možné a způsobem, co nejvíce ekonomicky efektivním, ačkoli nemůžeme dát žádnou záruku. Zejména je naším cílem vysvětlit každou situaci přímo s uživatelem a bez potřeby použít služby právníka, nebo zprostředkovatele.

VI. Náhrada škody

Zavazujete se obhajovat a plně odškodnit HolidayCheck AG a její spřízněné osoby a jejich funkcionáře, ředitele, zaměstnance a zástupce za jakékoli nároky, žaloby, požadavky, regresy, ztráty, škody, pokuty, penále a jiné náklady, nebo výdaje jakéhokoli druhu, nebo povahy, včetně ale bez omezení, za rozumné právní a účetní honoráře, vznesené třetími stranami v důsledku:

VII. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro HolidayCheck AG velmi důležitá. Jakákoli osobní data, která poskytnete užíváním těchto Webových stránek, budou použita v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu s našimi podmínkami ochrany osobních údajů..

Pro nahlédnutí do našeho dokumentu Podmínky ochrany osobních údajů, klikněte prosím zde.

VIII. Změna podmínek užívání

HolidayCheck AG si vyhrazuje právo provést kdykoli změnu, nebo doplnění těchto podmínek užívání z důvodů regulatorních, právních, technických nebo jiných, s budoucí účinností, tím, že umístí na Webovou stránku předem oznámení. Toto oznámení bude obsahovat datum plánované změny a důsledky pro uživatele. Registrovaní uživatelé myHolidayCheck obdrží dodatečnou informaci o plánované změně užívání prostřednictvím e-mailu. Užitím Webových stránek souhlasíte s tím, že jste vázáni aktuálně platnými pravidly a podmínkami užívání.

IX. Rozhodné právo, soudní příslušnost

Tyto podmínky užívání se řídí právem Švýcarska. To se netýká případu, kdy dojde ke konfliktu švýcarského nebo mezinárodního kogentního práva na ochranu spotřebitele. Uživatel a HolidayCheck AG souhlasí s tím, že se podrobí výlučné jurisdikci soudů v kantonu Thurgau, Švýcarsko,

X. Salvatorní klauzule

Pokud jakákoli část těchto podmínek bude shledána neplatnou nebo nevymahatelnou podle rozhodného práva, včetně, ale bez omezení, odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti, uvedené výše, potom budou neplatná a nevymahatelná ustanovení považována za nahrazená platnými, vymahatelnými ustanoveními, které co nejvíce odpovídají původním ustanovením a zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou nadále v jejich platnosti.

Bottighoten, 14.03.2011.