zavřít

Všeobecné obchodní podmínky HolidayCheck a. s. zprostředkovatelské služby turistům

Následující Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují obchodní vztah mezi uživatelem a poskytovatelskou firmou HolidayCheck a. s. v souvislosti se zprostředkováváním turistických služeb. Tyto VOP jsou závazné pro zprost ředkovatelskou smlouvu i tehdy, pokud jsou webové stránky HolidyChecku a. s. užívány či pokud k přihlášení uživatele/klienta dochází mimo území Švýcarska, bez ohledu na jeho státní příslušnost.

Příjemce služby, klient, zákazník...

I. Obsah smlouvy/Předmět smlouvy

Firma HolidayCheck a. s. omezuje svou činnost v oblasti poskytování turistických služeb výhradně na zprostředkovávání těchto služeb. V případě disponibility služby a uskutečnění zakázky vzniká s ohledem na poskytovanou službu smluvní vztah výhradně mezi uživatelem a vždy jmenovitě udanou cestovní kanceláří/poskytovatelem služeb, firma HolidayCheck zde není smluvní stranou.
Smluvní povinnost firmy HolidayCheck a. s. se omezuje na řádné zprostředkování turistických služeb (rezervace, platby). Uskutečnění požadované služby jako takové (doprava, hotel, pobyt etc.) není součástí povinností firmy HolidayCheck a. s. Firma HolidayCheck a. s. nezodpovídá rovněž za správnost informací uváděných vždy jmenovitě udanou cestovní kanceláří/poskytovatelem služeb.

Tyto podmínky se vztahují jen na zprostředkovatelskou činnost firmy HolidayCheck a. s. a nijak neovlivňují podmínky, za nichž jsou uskutečňovány zprostředkované služby/cestování. Dojde-li k uzavření cestovní smlouvy mezi uživatelem a příslušnou cestovní kanceláří/poskytovatelem služeb, nabývají dodatečné platnosti VOP této cestovní kanceláře/poskytovatele služeb. Pokud jsou zprostředkovávány služby zahraničních cestovních kanceláří/poskytovatelů služeb, může být v těchto smlouvách (smlouva o dílo) uplatněno zahraniční právo.

II. Uzavření smlouvy

Objednávka turistické služby u firmy HolidayCheck a. s. může být učiněna na základě ústní domluvy, poštou, telefonicky, prostřednictvím faxu nebo e-mailu/online-formuláře/elektronickou cestou. Touto objednávkou dává objednavatel služby firmě HolidayCheck a. s. závázný souhlas k uzavření cestovní smlouvy. Bezvýhradným přijetím a potvrzením objednávky firmou HolidayCheck a. s. zpět objednavateli vzniká mezi objednavatelem a firmou HolidayCheck a. s. smlouva o zprostředkování. Přijetí objednávky firmou HolidayCheck a. s. je rovněž možné na základě ústní domluvy, dopisu, faxu nebo online-formuláře. Smluvní ujednání a výše uvedené VOP platí pro všechny zákazníky. V souvislosti s přijetím smlouvy o zprostředkování firmou HolidayCheck a. s. nevzniká klientovi žádný právní nárok. Kromě tohoto firma HolidayCheck a. s. nijak neovlivňuje přijetí či nepřijetí návrhu klienta na uzavření smlouvy příslušnou cestovní kanceláří/poskytovatelem služeb. Nabídky uvedené na webových stránkách firmy HolidayCheck a. s. nejsou nikterak závazné.
Zvláštní přání klientů jsou postoupeny příslušné cestovní kanceláři/poskytovateli služeb za účelem ověření disponibility požadovaných služeb. Jejich prostřednictvím je klient v případě kladného vyřízení těchto požadavků vyrozuměn.

Smlouva o zprostředkování je archivována firmou HolidayCheck a.s. Na požádání může být předložena k nahlédnutí.

III. Povinnosti uživatele

V případě zjištěných nedostatků týkajících se zprostředkované služby je klient povinnen tyto neprodleně ohlásit firmě HolidayCheck a. s. a umožnit případnou nápravu. Nedejde-li k nápravě, odpadají klientovi povinnosti týkající se zprostředkovatelské smlouvy do té doby, dokud nebude učiněna přiměřená náprava stran firmy HolidayCheck a. s.

IV. Ručení

Jelikož provedení/výkon turistických služeb (hotely, doprava, pobytové aktivity) náleží k povinnostem příslušné cestovní kanceláře/poskytovatele služeb a není předmětem stávajícího smluvního vztahu firmy HolidayCheck a. s., nenese za ně firma HolidayCheck a. s. žádnou odpovědnost, obvzláště ne za způsob jejich provedení a kvalitu.
Mnohé údaje o turistických službách vycházejí z nabídky příslušné cestovní kanceláře/poskytovatele služeb. Firma HolidayCheck a. s. za tyto údaje neručí a nikterak nezodpovídá za správnost, úplnost, aktuálnost či jiné kvality těchto údajů. Veškeré nabízené turistické služby mají omezenou platnost. Firma HolidayCheck a. s. neručí za disponibilitu služby v době provedení rezervace. Firma HolidayCheck a. s. je odpovědná pouze v tom případě, že by si byla vědoma nesprávnosti údajů nebo kdyby je bylo možné odhalit při běžné prohlídce. V posledním jmenovaném případě je zodpovědnost omezena jen pro případ hrubé nedbalosti/úmyslu.

Firma HolidayCheck a. s. ručí uživatelům jen za řádné zprostředkování v rámci povinné péče řádného obchodníka, t. j. za všechny výkony související se zprostředkováním, např. rezervaci, korektní účtování, platby.

Firma HolidayCheck není odpovědná za škody způsobené vyšší mocí. K nim náleží mimo jiné válečný stav, občanské nepokoje, teroristické útoky, únosy letadel, stávky, přírodní katastrofy, požáry, výpadky elektrického proudu, rozhodnutí státního orgánu. Dále firma HolidayCheck a. s. neodpovídá rovněž za nedodržení zprostředkovatelské smlouvy, pokud je důsledkem nedbalosti klienta/příjemce služby, ani za události, jimž nemůže objektivně zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, včetně jednání třetích osob.

Za případné poškození zdraví zapříčiněné nesplněním či nedodržením smlouvy stran firmy HolidayCheck a. s. popř. stran pověřených osob a zákonných zástupců, firma HolidayCheck a. s. v rámci těchto VOP, národních zákonů a platných mezinárodních smluv neručí.

Za věcné škody, vzniklé v důsledku nesplnění či řádného nenaplnění smluvního ujednání stran firmy HolidayCheck a. s., popř. pověřených osob a zákonných zástupců, ručí firma HolidayCheck a. s. jen za přislíbené vlastnosti zprostředkované služby, porušení smluvních povinností a v případech úmyslného a hrubého zanedbání povinností.
Pokud se nejedná o případy úmyslného a hrubého zanedbání či za nedodržení přislíbených vlastností zprostředkované služby, omezuje se povinnost náhrady škody stran firmy HolidayCheck a. s. na vyplacení dvojnásobku původní ceny zarezervovaného zájezdu/služby za osobu. Dále budou nahrazeny jen bezprostřední, typicky smluvní, předvídatelné škody. Náhrada nepřímých škod; např. náhrada uniklého zisku je vyloučena.

Uživatel/příjemce služby může uplatnit případné nároky vyplývající ze smlouvy o zprostředkování, obvzláště pak nárok na náhradu škody, ve lhůtě čtrnácti dnů po smluvně předpokládaném provedení turistické služby, u firmy HolidayCheck a. s. Pozdější uplatnění reklamace je možné jen tehdy, pokud uživatel nenese vinu za nedodržení stanovené lhůty.

Vorbehalten bleiben tiefere Haftungslimiten, Haftungsausschlüsse, Verwirkungen und Verjährungserleichterungen in nationalen Gesetzen und internationalen Abkommen.

Vyhrazeny zůstávají ... limity ručení, vyloučení odpovědnosti, ... podle vnitrostátních právních předpisů a mezinárodních dohod.

V. Zákaz odstoupení

Jegliche Abtretung von Ansprüchen des Anmeldenden/Leistungsnehmers gegen die HolidayCheck AG ist ausgeschlossen. Das Abtretungsverbot betrifft sämtliche Ansprüche aus dem Vermittlungsvertrag sowie solche aus ungerechtfertigter Bereicherung und unerlaubter Handlung.

Odstoupení od nároků zákazníka/příjemce služby vůči firmě HolidayCheck a. s. není možné. Zákaz odstoupení se týká veškerých nároků vyplývajících ze zprostředkovatelské smlouvy, jakož i z neoprávněného obohacení se a nedovoleného jednání.

VI. Platba příslušným poskytovatelům služeb/pořadatelům zájezdu

Pokud si firma HolidayCheck a. s. účtuje v ojedinělých případech zprostředkované turistické služby a stahuje příchozí platby, děje se tak jménem a na účet příslušného poskytovatele služby/pořadatele zájezdu. Základem následujících ustanovení jsou proto informace poskytnuté stran poskytovatele služby/pořadatele zájezdu.

U všech služeb, zprostředkovaných firmou HolidayCheck a. s., musí být platba provedena před začátkem cesty, nejpozději při převzetí cestovních dokladů. Vydání či zaslání cestovních dokladu není možné bez předchozího zaplacení nebo platbě při převzetí dokladů. Termín splatnosti a výše částky, která má být uhrazena, bude zvlášť uvedena na potvrzení o rezervaci. Možné způsoby plateb jsou pro jednotlivé cesty a všechny ostatní služby rozepsány zvlášť a mohou se lišit. V případě, že je možná platba kartou nebo formou lastschriftu, a klient tento způsob platby zvolí, dává tímto uživatel/klient firmě HolidayCheck a. s./ nebo poskytovateli služby/cestovní kanceláři výslovný souhlas ke stažení dlužné částky za cestu/cenu služby poskytnutím čísla kreditní karty popř. příslušných dat pořadateli zájezdu/provozovateli služeb. V případě plateb prováděných přes internet (kreditní karta/lastschrift) jsou osobní data klientů (číslo karty, číslo konta, kód banky, jméno a adresa) chráněny standartní technologií SSL (secure socket layer). Na webových stránkách firmy HolidayCheck a. s. je v tomto ohledu k dispozici prohlášení o ochraně dat. Před obdržením platby v plné výši není firma HolidayCheck a. s. povinna doručit vstupenky, slevové poukazy či jiné cestovní doklady. Zákazník/příjemce služby je i nadále povinnen uhradit částku, smluvenou s příslušným pořadatelem zájezdu/poskytovatelem služby za objednanou turistickou službu.

VII. Cestovní doklady/doklady pro službu, potvrzení rezervace

Zákazníkem/příjemcem služby provedená rezervace (rezervační smlouva) je přijata stran firmy HolidayCheck a. s. až v okamžiku, kdy zákazník/příjemce služby obdrží potvrzení o rezervaci. Zákazník/příjemce služby je povinnen seznámit se neprodleně s obsahem došlého potvrzení o rezervaci a nejpozději do dvou dnů upozornit firmu HolidayCheck a. s. na případné nepřesnosti nebo neúplné znění s odvoláním na původní rezervaci/zakázku, včetně nepřesností ve jménech. Nepřesnosti a neúplné znění, na které je poukázáno po uplynutí této lhůty, nejsou důvodem k odstoupení od smlouvy.
Při rezervacích paušální cesty/jednotlivých služeb obdrží uživatel své cestovní podklady poštou nebo u letištní přepážky, podle délky trvání cesty a v souladu s podmínkami příslušného pořadatele zájezdu/poskytovatele služeb.
Detailní informace jsou k dohledání ve VOP příslušného pořadatele zájezdu/poskytovatele služeb.

VIII. Přerezervace a storna

Pravidla pro rezervace a storna jsou daná podmínkami příslušného poskytovatele služeb/pořadatele zájezdu.
V zásadě může uživatel/příjemce služby odstoupit od cesty kdykoliv před jejím začátkem, přičemž mohou stornopoplatky dosáhnout až výše 100% z celkové ceny. Přesné částky jsou uvedeny ve VOP příslušného poskytovatele služeb/pořadatele cesty.

Storna a přerezervace mohou být prováděny jen prostřednictvím firmy HolidayCheck a. s., která je z důvodu jejich ověření přeposílá na příslušného poskytovatele služeb/pořadatele zájezdu. Odstoupení/přerezervace je možná prostřednictvím emailu, faxu či poštou, vždy s uvedením čísla rezervace. Přerezervace již rezervované/potvrzené turistické služby je možná pouze v případě odstoupení od zarezervované služby a současné rezervace jiné služby. Od tohoto postupu může být upuštěno jen tehdy, pokud příslušný pořadatel zájezdu/poskytovatel služby pro tento případ vydal příslušná ustanovení.

IX. Vizová, pasová, celní, devizová a zdravotní ustanovení

Firma HolidayCheck a. s. poukazuje na to, že každý příjemce služby/klient zásadně sám odpovídá za dodržování příslušných důležitých předpisů v zemích, do nichž cestuje (zdravotní předpisy, očkování, devizové, pasové a vízové předpisy). Totéž platí pro zajištění dalších těmto nařízením odpovídajících cestovních dokladů. Všechny nevýhody, které vyplývají z nedodržování těchto předpisů, jdou k tíži účastníka cesty.
Firma HolidayCheck a. s. poukazuje na to, že každý příjemce služby/klient zásadně sám odpovídá za dodržování příslušných důležitých předpisů v zemích, do nichž cestuje (zdravotní předpisy, očkování, devizové, pasové a vízové předpisy). Totéž platí pro zajištění dalších těmto nařízením odpovídajících cestovních dokladů. Všechny nevýhody, které vyplývají z nedodržování těchto předpisů, jdou k tíži účastníka cesty. V rámci zákonem dané informační povinnosti poskytne firma HolidayCheck a. s. uživateli/příjemci služby na jeho dotaz svědomitě informaci, nemůže však ručit za její správnost. Firma HolidayCheck a. s. poukazuje na to, že tato ustanovení mohou být kdykoli změněna příslušnými úřady. Uživateli/příjemci služby si má být vědom toho, že by se měl před uzavřením smlouvy sám informovat u příslušných úřadů/institucí.
Též musí být dbáno na to, aby osobní údaje uvedené v cestovním pase a ostatních identifikačních dokumentech byly totožné s údaji uvedenými v dokladu o rezervaci/cestovním dokladu.

Škody, zvláště v případě nákladů vzniklých při odstoupení od cesty, vzniklé v důsledku nedbání těchto ustanovení a/nebo jejich odmítnutí klientem, nejsou připisovány k tíži firmy HolidayCheck a. s. Totéž platí pro případné náklady na víza a s nimi spojené poplatky.

X. Pojištění

V ceně zájezdu není zahrnut žádný druh pojištění. Firma HolidayCheck a. s. doporučuje účastníkům zájezdu sjednání cestovního pojištění, zvláště pak pojištění léčebných výdajů, v případě potřeby i zpětný transport do republiky, pojištění nákladů vzniklých při odstoupení od cesty a/nebo doplňkové pojištění a pojištění zavazadel. Uzavření uvedených typů pojištění může být zprostředkováno firmou HolidayCheck a. s.

XI. Změna Všeobecných obchodních podmínek

Společnost HolidayCheck AG si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Na webových stránkách HolidayCheck AG je k dispozici vždy aktuální verze dokumentu, a to od data jeho platnosti. Následným užíváním webových stránek je zákazník/příjemce služeb srozuměn s případnými změnami.
Do starších verzí Všeobecných obchodních podmínek lze nahlédnout zde: Všeobecné obchodní podmínky

XII. Platné právo/Soudní příslušnost

Platí majetkové právo Švýcarska, pokud nepodléhá jiným právním předpisům, především předpisům o ochraně spotřebitele.
Soudní dvůr pro subjekty registrované v obchodním rejstříku, subjekty bez soudní příslušnosti ve Švýcarsku, stejně jako pro osoby, které po uzavření smlouvy přemístily své sídlo/místo bydliště nebo pobyt do zahraničí nebo jejichž sídlo/místo bydliště nebo pobyt v okamžiku podání žaloby není známo, stejně jako pro pasivní procesy se určuje podle sídla poskytovatele cestovních služeb. Toto neplatí, pokud právní předpisy o ochraně spotřebitele nebo mezinárodní dohody určují jinak.

XIII. Salvátorská Klauzule

Pokud části tohoto textu neodpovídají, jsou zastaralé nebo neodpovídají zcela právnímu předpisu, budou zbývající části v jejich platnosti nedotčeny a neplatné části budou popřípadě nahrazeny dostupným odpovídajícím právním ustanovením, popř. ustanovením, které odpovídá vůli obou stran.

Kreuzlingen, dne 21.07.2005

HolidayCheck AG
Bahnweg 8
CH- 8598 Bottighofen